INSTALACJE DO PRZETWARZANIA ŻUŻLA I POPIOŁÓW POWSTAŁYCH W PROCESIE SPALANIA ODPADÓW

Żużle i popioły są pozostałościami po procesach spalania w elektrowniach lub w spalarniach odpadów. Szczególnie istotne z punktu widzenia ochrony środowiska są żużle pochodzące ze spalarni odpadów.

PRZYGOTOWANIE ŻUŻLA.

Podczas spalania 1 tony odpadów powstaje około 250-350 kg żużla. Podobnie jak i odpady kierowane do spalarni, żużle mają skrajnie różny skład, jeśli chodzi o zawartość substancji mineralnych, złomu żelaznego, wody czy metali ciężkich.

Popiół powstający w procesie spalania odpadów musi być odpowiednio przetworzony i przechowywany tak, aby spełniać wymagania jakościowe dopasowane dla wybranego sposobu jego późniejszego wykorzystania.

PROCES.

W większości przypadków żużel powstający w spalarni odpadów transportowany jest przy pomocy przenośników do instalacji przetwarzania żużla. Zanim trafi na instalację składowany jest wstępnie przez co najmniej jeden dzień. Następnie żużel jest przesiewany i kruszony. Wydzielone zostają materiały takie jak: metale żelazne, aluminium, miedź, mosiądz, które mogą zostać ponownie wykorzystane np. w hutach metali. Niespalone resztki zostają wydzielone i usunięte.

Z uwagi na to, że w powstałym żużlu przebiegają jednocześnie procesy fizyczne i chemiczne, wymagane jest - zgodnie z obowiązującymi wytycznymi technicznymi – jego składowanie przez określony okres czasu. Sam proces przetwarzania musi także odpowiadać ściśle określonym wymaganiom, bo tylko wtedy produkt ten jako surowiec wtórny może zostać ponownie wykorzystywany np. przy budowie dróg.