ODPADY OPAKOWANIOWE Z SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI

W przypadku odpadów surowcowych pochodzących z selektywnej zbiórki w poszczególnych krajach UE obowiązują indywidualne systemy zbiórki tych odpadów np. Green Dot (Niemcy), Valpak (Anglia), Eco-Emballages (Francja). Najczęściej spotykane systemy zbiórki odpadów surowcowych w Polsce to: system trójpojemnikowy (osobno zbierane: papier, szkło i pozostałe frakcje surowcowe), system dwupojemnikowy (osobno zbierane: szkło i pozostałe frakcje surowcowe) oraz osobno zbierane odpady suche (wszystkie frakcje surowcowe razem).

Odpadami surowcowymi zbieranymi selektywnie są głównie:

  • Tworzywa sztuczne
  • Papier
  • Tektura
  • Szkło
  • Metale żelazne i nieżelazne

PROCES.

Na zaawansowanych instalacjach Sutco odpady te podlegają rozsortowaniu i doczyszczeniu przy zastosowaniu mechanicznych, jak i automatycznych metod sortowania. Sortowanie odbywa się przy użyciu takich urządzeń jak: rozrywarka worków, sito bębnowe, separator balistyczny, separatory metali i niemetali, separatory optopneumatyczne, separatory powietrzne, sita kaskadowo-wibracyjne, zabudowanych w indywidulny ciąg technologiczny.

SUROWCE WTÓRNE O NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI.

Dzięki przemyślanym procesom technologicznym oraz odpowiednio dobranym urządzeniom instalacje Sutco zapewniają wysoki stopień czystości surowców. Efektem sortowania jest otrzymanie jednorodnych frakcji materiałowych o wysokiej wartości rynkowej.