ODPADY KOMUNALNE

Odpady komunalne to odpady z gospodarstw domowych, a także odpady z działalności handlowo-usługowej, odpady przemysłowe i instytucjonalne, które ze względu na charakter i skład są podobne do odpadów z gospodarstw domowych.

Rocznie powstaje ok. 250 kg odpadów komunalnych na osobę w gospodarstwach domowych w Europie oraz 268 kg odpadów komunalnych na mieszkańca w Polsce (wg Projekt KPGO z 03.2016r.)

W odpadach komunalnych zmieszanych znajdują się materiały takie jak:

  • Odpady organiczne (roślinne i kuchenne)
  • Papier/karton
  • Substancje mineralne
  • Tworzywa sztuczne
  • Tekstylia
  • Szkło
  • Metale
  • Odzież ze skóry
  • Drewno
  • Guma i pozostałe

W większości przypadków w Polsce mamy do czynienia ze strumieniem odpadów komunalnych zmieszanych, a jedynie niewielka ich część zbierana jest selektywnie. Udział odpadów zbieranych selektywnie w miarę upływu lat będzie wzrastał, jednak odpad zmieszany pozostanie nadal w znaczących ilościach do zagospodarowania.

INDYWIDUALNE KONCEPCJE. WIELOFUNKCYJNE ROZWIĄZANIA.

Odpowiedzią na taką strukturę odpadów w Polsce są wielofunkcyjne instalacje Sutco®, które zapewniają zarówno segregację i odzysk surowców wtórnych z odpadów zbieranych selektywnie, jak i odzysk surowców wtórnych z niesegregowanych odpadów komunalnych, ponadto klasyfikację tj. wydzielenie frakcji zawierającej odpady biodegradowalne celem skierowania jej do biologicznego przetwarzania, jak również - w zależności od specyficznych dla danego projektu warunków - wydzielenie frakcji wysokokalorycznych.

Instalacje Sutco® są każdorazowo planowane zgodnie z indywidualnymi potrzebami każdego klienta, w oparciu o istniejące uwarunkowania inwestycyjne oraz lokalizacyjne. Indywidualnie projektowany układ technologiczny uwzględnia morfologię odpadów, planowaną przepustowość instalacji oraz cel, jaki klient chce uzyskać na wyjściu.

Paleta rozwiązań jest szeroka, zależna m.in. od stopnia automatyzacji linii. Instalacje z rozwiązaniami manualnymi mogą być rozbudowywane do w pełni automatycznych systemów, gdzie w procesie zautomatyzowanego rozdziału uzyskać możemy jednorodne frakcje materiałowe o wysokim stopniu czystości.

ODZYSK SUROWCÓW WTÓRNYCH, WYTWARZANIE PALIWA ALTERNATYWNEGO I BIOGAZU.

Dzięki sprawdzonej technologii sortowania instalacje Sutco® zapewniają maksymalny poziom odzysku surowców wtórnych. Materiał jest rozsortowywany m.in. za pomocą sit bębnowych, systemów magnetycznych, separatorów balistycznych oraz optycznych i/lub manualnego sortowania czy doczyszczania w kabinach. Wyselekcjonowane surowce wtórne (karton, papier, tworzywa sztuczne, metale żelazne i nieżelazne etc.) trafiają do ponownego wykorzystania, a frakcje wysokokaloryczne mogą być przetwarzane na paliwo alternatywne w procesie dalszej obróbki i rozdrabniania. Frakcja zawierająca odpady biodegradowalne może być dalej przetwarzana i stabilizowana w systemach kompostowania Sutco. System uzupełniony może zostać w instalację do fermentacji, w wyniku której w procesie biometanizacji pozyskiwany jest biogaz, przetwarzany dalej w energię.