INSTALACJE DO MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW (MBP)

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów to kompleksowy proces przetwarzania, w którym odpady podlegają mechanicznej segregacji powiązanej z biologiczną stabilizacją. 

Materiałem podawanym na instalacje MBP są zmieszane odpady komunalne, odpady pochodzące z selektywnej zbiórki, jak również odpady przemysłowe o składzie podobnym do komunalnych.

W wyniku mechaniczno-biologicznego przetwarzania uzyskać możemy następujące produkty wyjściowe:

  • Frakcje surowcowe przeznaczone do recyklingu
  • Frakcje wysokokaloryczne przeznaczone do produkcji RDF
  • Frakcje przeznaczone do obróbki termicznej<
  • Ustabilizowana frakcja biodegradowalna przeznaczona do składowania

Przykładowe cele instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania to:

  • Redukcja strumienia odpadów deponowanych na składowisku i związane z tym oszczędzanie powierzchni składowiska
  • Maksymalizacja odzysku surowców wtórnych
  • Biologiczna stabilizacja frakcji biodegradowalnej wydzielonej z odpadów komunalnych
  • Minimalizacja ilości substancji szkodliwych wpływająca na ochronę gleby i wód gruntowych

PROCES.

Po wyodrębnieniu przedmiotów tarasujących, materiał kierowany jest na instalację poprzez rozrywarkę worków lub rozdrabniacz wstępny. Następnie trafia on do kabiny wstępnej segregacji, skąd kierowany jest do podziału granulometrycznego. Otrzymane frakcje poddaje się procesom automatycznego wydzielania metali żelaznych i nieżelaznych. W sposób automatyczny wydziela się również frakcje materiałowe takie jak; papier, folia PE, PET, PE, PP, PS, opakowania wielomateriałowe, czy inne zdefiniowane frakcje. W tym celu wykorzystuje się separatory balistyczne, powietrzne i optopneumatyczne.

Po wysortowaniu frakcji materiałowych może zostać wysortowana frakcja o wysokiej wartości kalorycznej (pre-RDF), która po rozdrobnieniu może zostać skierowana np. do cementowni.

Odsiana na sicie frakcja drobna, po wysortowaniu metali żelaznych i nieżelaznych, kierowana jest do obróbki biologicznej.

Z uwagi na różnorodne wymagania prawne w poszczególnych krajach, instalacje MBP muszą być dostosowane do lokalnych uwarunkowań, w zależności od systemu gospodarowania odpadami w danym kraju.