ZAKOŃCZENIE REALIZACJI ZADANIA DLA ZZO SIERZNO W BYTOWIE

-

Dn. 23.03.2020r. Sutco®-Polska zakończyła realizację zadania dla ZZO Sierzno w Bytowie pt. „Modernizacja linii technologicznej sortowania odpadów komunalnych w ZZO Sierzno wraz z dostawą urządzenia do separacji powietrznej odpadów, w ramach projektu pn. „Rozwój i modernizacja infrastruktury przeznaczonej do odzysku i recyklingu odpadów””.

ZAKOŃCZENIE MODERNIZACJI I ROZBUDOWY SORTOWNI W ZUOK W JANCZYCACH

-

W dniu 16.09.2019r. Sutco®-Polska zakończyła realizację przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja sortowni – części mechanicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach”.

MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA SORTOWNI ODPADÓW W ZZO W POŚWIĘTNEM

-

Dnia 13.09.2019r. Sutco®-Polska podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. na modernizację istniejącego Zakładu w celu zwiększenia recyklingu odpadów surowcowych poprzez przebudowę instalacji technologicznej do sortowania odpadów.

MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SORTOWNI ODPADÓW DLA EKOLOGICZNEGO ZWIĄZKU GMIN DZIAŁDOWSZCZYZNA

-

W dniu 6.08.2019r. Sutco® podpisała kontrakt z Ekologicznym Związkiem Gmin Działdowszczyzna na zadanie pn. „Modernizacja instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Działdowie w kierunku zwiększenia efektywności doczyszczania frakcji odpadów zbieranych selektywnie”.

MODERNIZACJA SORTOWNI ODPADÓW W ZZO SIERZNO SP. Z O.O.

-

Miło nam poinformować, że w dniu 05.08.2019 Sutco®-Polska podpisała umowę na wykonanie modernizacji linii technologicznej sortowania odpadów komunalnych w ZZO Sierzno. Zadaniem Sutco® jest nie tylko zaprojektowanie i kompleksowe wykonanie modernizacji i doposażenia instalacji do sortowania, ale także powiązanie technologiczne i konstrukcyjne nowych urządzeń z istniejącą instalacją.