Modernizacja i rozbudowa dla MPGK Krosno

Dn. 27 marca 2018 r. została podpisana umowa pomiędzy Sutco®-Polska Sp. z o.o. a MPGK Krosno na ,,Modernizację i rozbudowę części mechanicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie w kierunku zwiększenia efektywności odzysku materiałowego odpadów komunalnych’’. Oferta złożona przez Sutco®-Polska została wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego. Linia technologiczna w instalacji będzie charakteryzować się wysoką wydajnością, a jej przepustowość dla zmieszanych odpadów komunalnych w trybie pracy dwuzmianowej będzie wynosić ok. 40 000 Mg/ rok. Wartość projektu wynosi ok. 20 300 00,00 zł brutto. Zakres kontraktu obejmuje dostawę m.in.: rozrywarki worków, kabiny sortowniczej, sita bębnowego, separatorów metali żelaznych i nieżelaznych, separatorów optycznych, separatora balistycznego oraz prasy belującej. Zakończenie prac planowane jest na I kwartał 2020 roku.

Wróć